SSP Mors

Morsø Ungdomsskole er tovholder på SSP, idet SSP rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt er forankret i Morsø Ungdomsskole. 

Her har SSP-koordinatoren og SSP- og Projektmedarbejderen deres daglige gang. 

Til højre ses en grafisk oversigt over organiseringen af og samarbejdet omkring SSP. Som det ses, opereres der på 3 niveauer - det politiske, det koordinerende og det udførende. 

 

Kredsrådet opererer på det politiske niveau. I Kredsrådet deltager Politidirektøren og borgmestrene i politikredsen. Deres opgave er at sikre samarbejdet mellem politiet og kommunerne. 

 

Lokalrådet opererer på et koordinerende niveau og arbejder ud fra handleplaner, der er udarbejdet for Politiets og Kommunens indsatser. De gennemgår statistikker over kriminalitetsudviklingen samt forebyggende og kriminalitetsforebyggende initiativer. Der drøftes desuden konkrete sager. Lokalrådet består af:

 • Direktører for velfærdsområderne
 • Chef af Center for Børn og Familier
 • Leder af Ungdomsskolen 
 • Repræsentanter fra Politiet

 

Som en udløber af Lokalrådet er der et koordinationsudvalg for "Trygt natteliv" samt "Politiets radikaliseringsnetværk".

 

Koordinationsudvalget for "Trygt natteliv" består af 

 • Repræsentant fra Politiets Flexpatrulje
 • Faglig koordinator ved Politiet
 • Socialudvalgsformanden
 • SSP-koordinator
 • Udvalgte restauratører i Kommunen (det er restauratørerne selv, der udpeger, hvem som skal sidde med)
 • Formand fro Taxi-sammenslutningen i Morsø Kommune
 • Natteravnene (deltager Ad-hoc)

  

"Politiets radikaliseringsnetværk" - også kaldet INFO-hus Politi, har som navnet antyder fokus på forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt Kommunens borgere - herunder også unge. I Kommunen har vi også et lokalt INFO-hus (INFO-hus Kommune). Her sidder følgende med:

 • Repræsentant fra Jobcenter/Integration (deltager også i INFO-hus Politi)
 • Ungdomsskoleinspektøren (deltager også i INFO-hus Politi)
 • SSP-koordinatoren (deltager også i INFO-hus Politi)
 • Faglig leder af Den Sociale Visitation
 • Repræsentanter fra Familieafdelingen
 • Den lokale forebyggelsesbetjent (ad hoc)

 

Styregruppen består af

 • Direktør af Børn og Undervisning
 • Direktør af Social og Sundhed
 • Direktør af Job og Borgerservice 
 • Ungdomsskoleinspektøren  
 • SSP-koordinator

 

SSP-koordinator

SSP-koordinatoren opererer på det koordinerende og det udførende niveau i SSP-arbejdet og refererer til Ungdomsskoleinspektøren og derefter til Styregruppen, hvor den samlede præventive indsats iværksættes ud fra målsætninger, delmål, de mere kortsigtede indsatsplaner samt de afsatte ressourcer. 

SSP-koordinatoren har primært sit virke indenfor den generelle forebyggende indsats, men også i nogen grad i forhold til mere specifikke og individorienterede indsatser (f.eks. definerede grupper af børn/unge). Den daglige sparring foregår i relation til Ungdomsskolens ledelse, SSP-kontaktlærere, SSP-medarbejderen, Forebyggelsesbetjentene og Center for Børn og Familier. SSP-koordinatorens funktioner er, at 

 • være ansvarlig for møder i SSP-koordinationsgruppen og SSP+ netværket
 • indkalde til og være tovholder på SSP ad-hoc møder
 • deltage i "Trygt natteliv" og INFO-hus
 • sparre med SSP-medarbejderen og SSP-kontaktlærerne
 • udarbejde Trivselshåndbog (SSP-læseplan)
 • udbrede kendskabet til SSP 
 • synliggøre SSP
 • koordinere og planlægge temadage for skoleklasser
 • planlægge kurser og fællesmøder for fagpersoner i SSP regi
 • deltage i kurser og temadage i SSP-samrådet, Ungdomsskolen og politikredsen
 • deltage ad-hoc i mødeaktivitet efter invitation (forældrenetværk, pædagogisk rådsmøder, offentlige møder mv.) 
 • udbrede nyeste viden indenfor SSP området og kendskab til præventiv undervisningsmateriale til skolerne indenfor temaer som: Kriminalitet, rusmidler, misbrug, mobning, sociale medier mv. 

 

SSP-medarbejderen

SSP medarbejderen opererer på det udførende niveau og samarbejder tæt med SSP-koordinatoren. SSP medarbejderen skal gennem tillidsvækkende og anerkendende dialog, undervisning, selvværdsfremmende aktiviteter samt støtte og vejledning, bidrage til, at barnet/den unge i samarbejde med forældrene og andre ressourcepersoner får opbygget et selvværd og et socialt netværk. Endvidere er det også målet at indsamle viden, signaler og bekymringer på børne- og ungeområdet, og reagere på disse bekymringer inden, de når at udmønte sig til større og sociale/politimæssige sager. 

Desuden indgår SSP medarbejderen som medarbejder i Ungdomsskolens klubtilbud, undervisning og projektvirksomhed. SSP-medarbejderens funktioner er at: 

 • skaffe sig kendskab til udviklingen i aktiviteter og adfærd blandt børn og unge bådelokalt og generelt
 • være synlig for de unge i de miljøer, de færdes
 • være opsøgende i sit arbejde
 • være kontaktbar og derved skabe grundlag for den vigtige "1. dialog"
 • være rollemodel for unge
 • udføre akutte brandslukningsopgaver ved umiddelbar støtte og konkret hjælp i et vist omfang
 • opfange signaler og videreformidle bekymringer til SSP-koordinator og relevante fora
 • bidrage til pædagogisk formidling på skolerne
 • indgå i SSP samarbejdsrelationer med diverse aktører både offentlige og frivillige/private samt deltage i SSP-koordinationsgruppen og SSP+ netværksgruppen
 • deltage i ad-hoc møder
 • ugentligt SSP-teammøde med SSP-koordinatoren

 

 

Klik på grafikken for at se den i stor

Den åbnes i et nyt vindue