SSP Mors

Hvad er SSP?

SSP er et tværfagligt samarbejde, der har til formål at opbygge og vedligeholde et lokalt netværk, der forebygger, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter.

SSP involverer i sagens natur en række fagpersoner fra såvel Skoleområdet, det Sociale område og Politiet. Disse tre instansers forebyggende forpligtelser er udmøntet gennem SSP samarbejdet i Morsø Kommune, hvor SSP rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt er forankret i Morsø Ungdomsskole.

 

Skolens forpligtelse til at udføre kriminalpræventivt arbejde er ikke direkte udtrykt i Folkeskoleloven. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling. Herigennem skal eleven have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. Når man sammenholder dette med andre af lovens bestemmelser om at arbejde med tværgående emner og problemstillinger, er det åbenlyst , at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af Folkeskolens opgaver.

Hertil kommer at Folkeskolen er forpligtet til som obligatorisk emne i undervisningen at behandle misbrugsområdet, som netop er en af de mest kriminalitetsskabende faktorer.

 

Socialforvaltningen er efter Serviceloven forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge lever under. Det skal ske på en sådan måde, at Kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for en særlig støtte. Støtten skal forsøge at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som jævnaldrende. 

Dertil kommer forpligtelsen til at etablerer socialpædagogiske tiltag for børn og unge med særlige behov.

 

Politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder med inddragelse fra skolerne jf. Retsplejeloven §114

 

Også andre fagpersoner, som arbejder med børn og unge som KUI, Sundhedsplejen, Misbrugscenteret, Jobcenteret m.m. indgår i det tværfaglige samarbejde - se mere herom under "Hvordan er SSP organiseret"

 

 

SSP i Morsø Kommune er med i det landsdækkende

SSP Samråd.

Vil du vide mere om Samrådet eller SSP i det hele taget, 

så klik på logoet herunder.